1. سید احمد فاطمی نژاد , دیگری فراملی و انسجام دولت و ملت در ایران (مطالعه موردی: دوره جمهوری اسلامی ایران) , همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران: گذشته، حال، آینده , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
  2. سید احمد فاطمی نژاد , امکان سنجی در همسایه پذیری/ همسایه گریزی ایران , سیاست خارجی اعتدال گرا , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۱